Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod - spotřebitel

      1.    Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kde na jedné straně vystupuje kupující, který může být i spotřebitel a na druhé straně společnost KLIMAVEX CZ a.s., IČO 241 34 198, se sídlem 193 99 Praha 9 - Horní Počernice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17309 jako provozovatel internetového obchodu (dále uveden jen jako "prodávající"). 

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObZ")  a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.  

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 513/1991 Sb, Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 

2.    Vymezení pojmů 

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí

a) Internetovým obchodem www.klimavex.cz;

b) kupujícím podnikatel nebo spotřebitel;

c) spotřebitelem každá FO, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;

d) podnikatelem osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsán do verejného rejstříku podle zvláštního předpisu;

e) provozovnou  - Klimavex CZ a.s., Spojenců 1400/71, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice.
 

3.    Objednávka

Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu kupující potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s těmito obchodními  podmínkami. O přijetí objednávky bude kupující informován potvrzovacím emailem. Pokud kupující neobdrží potvrzovací email s kopií objednávky, by měl kontaktovat prodávajícího  prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Potvrzovací email o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky. Potvrzení objednávky prodávající potvrdí kupujícímu na uvedenou emailovou adresu nebo telefonicky po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží.

Pokud objednané zboží není momentálně skladem nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, bude kupující o této skutečnosti informován prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.  
 

4.    Storno objednávky

Kupující může objednávku stornovat kdykoliv před závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu. Po závazném potvrzení objednávky lze provést storno pouze tehdy, když prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu skutečně vynaložené náklady způsobené tímto jednáním. Prodávající může uplatnit právo na náhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné obstarat na přání zákazníka a v této souvislosti došlo k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její  část v těchto případech:

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává  nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele, zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a kupující změnu ceny neakceptuje. V případě,  že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 20 pracovních dní.
 

5.    Kupní smlouva

Uzavřením kupní smlouvy kupující  stvrzuje, že se seznámil  s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.  Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
 

6.    Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu dle § 53 odst. 7 ObZ do 14-ti dnů od převzetí zboži. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat emailem nebo písemně s uvedením čísla objednávky a  datem nákupu.  Spotřebitel je povinen zaslat zboží na adresu provozovny za následujících podmínek:

-spotřebitel zboží jenom vyskoušel a vrací ho nepouživané; 

-zboží musí být kompletní  - včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.;

-předloží doklad o koupě zboží.

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží je prodávající povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží  
 

7.    Zpracování objednávky

V případě nejasností  má prodávající právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím kupujícím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat kupujícího telefonicky nebo prostřednictvím emailu uvedeného na objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud kupující neopraví požadované údaje ani po upozornění kupujícím, objednávka bude stornována.

  Způsob platby

Kupující může zaplatit zboží

-dobírkou, platba při doručení zboží kurýrní služnou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce;

-převodem na účet, při platbě převodem na účet bude kupující informován e-mailem nebo telefonicky o stavu objednávky (viz. Výše) a budou mu poskytnuty potřebné údaje pro převod částky na účet prodávajícího. Po připsání  částky na účet provozovatele, bude zákazník kontaktován a po domluvě mu bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce

-v hotovosti v provozovně.
 

8.    Dodací podmínky

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Dodací lhůty u zboží, které má prodávající skladem probíhá odesláním zboží následujíc pracovní den po obdržení objednávky. Přesný termín dodání vám bude upřesněn v potvrzení objednávky nebo telefonicky. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.  Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, záruční list a návod k použití.

K rozvozu zboží využíváme služeb přepravní společnosti Toptrans a DPD, při ceně za přepravu zboží vycházíme z ceníku Toptransu a ceníku DPD. DPD přepravuje objednané zboží maximálně do 50kg.
 

9.    Záruka a reklamace

Součástí  obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění uvedeny na samostatné  stránce – odkaz.
 

10.  Ceny zboží, DPH

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny  bez DPH  i s DPH.
 

11.  Prodej a platba za zboží

Prodávající je majitelem zboží  a prodává jej  kupujícímu (zákazníkovi).  Zboží  je majetkem  prodávajícího do doby, než je zákazníkem v plné výši zaplaceno (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy  se prodávajícímu částka převede na účet). 
 

12.  Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy považuje za důvěrné a budou použity pouze k plnění smlouvy nebo na marketingové účely. Prodávající dále prohlašuje, že osobní údaje budou chráněna před zneužitím a nikdy nebudou poskytnuta žádnému třetímu subjektu bez souhlasu subjektu osobních údajů. 

Kupující zároveň prohlašuje, že uděluje souhlas na zpracovávání osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Newsletter

Zasílání aktuálních akčních nabídek na Váš e-mail

2015 (c) KLIMAVEX.CZ - všechna práva vyhrazena.
Obsah www stránky je možné používat pouze se souhlasem majitele.