Reklamace

 

1.     Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád je v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník.

 

Provozovatel internetového obchodu – Klimavex CZ a.s., Spojenců 1400/71, 193 00  Praha 9 – Horní Počernice, IČO 241 34 198, DIČ CZ24134198

Internetový obchod www.klimavex.cz

Provozovna: Spojenců 1400/71, 193 00  Praha 9,

Mobil  00420 605 247 755

 

2.     Záruční podmínky

Klimavex CZ a.s.  poskytuje na všechny dodané výrobky záruční lhůtu 24 měsíců, platnou ode dne dodání zboží, jako záruční list slouží faktura vystavená firmou Klimavex CZ a.s.

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v zákonné době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

 

Reklamaci  označí prodávají za neoprávněnou v případě, že:

-převzal kupující poškozenou zásilku od přepravce

-vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou nebo instalací, nepřiměřeným zacházením či použitím

-byl proveden nekvalifikovaný zásah či změna parametrů

-nebyly dodrženy stanovené pokyny výrobcem či dodavatelem

-vada byla způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného  poškození či povětrnostních vlivů

 

Reklamaci  je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

-že se vada vyskytla  v záruční době – za tímto účelem předloží kupující záruční list = fakturu, vystavenou firmou Klimavex CZ a.s.

-že je výrobek vadný, za tímto účelem kupující popíše závadu a předloží vadný výrobek

 

Nebude-li kterákoliv z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má právo:

-jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

-jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

-jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu  vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

-jde-li o vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

3.     Vyřízení reklamace

V případě, že se po převzetí kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může se kupující se svou oprávněnou reklamací obrátit na naši provozovnu v Praze nebo rovnou zaslat zboží na adresu provozovny se stručným popisem reklamované závady a s fakturou, kdy bylo zboží zakoupeno.

 

Místem uplatnění reklamace je provozovna Klimavex CZ a.s., Spojenců 1400/71, 193 00  Praha 9 Horní Počernice, mail info@klimavex.cz, mobil 605 247 755

 

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující vede ve vlastním zájmu tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží.

 

Pracovníci naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující a prodávající nehodnou na delší lhůtě.

O reklamaci prodávající rozhodně okamžitě, v komplikovaných případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

 

 

Newsletter

Zasílání aktuálních akčních nabídek na Váš e-mail

2015 (c) KLIMAVEX.CZ - všechna práva vyhrazena.
Obsah www stránky je možné používat pouze se souhlasem majitele.